ماه: فروردین 1401

نگاهی گذرا به سفر وزیر اقتصاد و امور دارایی به مه‌ولات و مروری کوتاه به ۱۷ مطالبه‌‌ مردم این دیار که با موافقت و چراغ سبز نماینده ویژه رئیس جمهور همراه شد

وزیر اقتصاد و امور دارایی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور به مه‌ولات سفر کرد و رهاورد این سفر  موافقت…